Тематика наукових досліджень:

 1. Дослідження біорізноманіття деревних нематод та видового складу фітопаразитичних нематод-ксилобіонтів.
 2. Вивчення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
 3. Дослідження способів досягнення збалансованого мінерального живлення соняшнику в зоні Полісся України
  Попередник – пшениця озима. Система обробітку ґрунту на дослідному полі включала наступні технологічні операції: дискування (на глину 8-10 см), глибоке розпушування (25 см), ранньовесняне боронування (закриття вологи), передпосівна культивація (3-4см). Посів проведено 27.04.2018 року. Норма висіву – 60 тис.шт.схожих насінин/га.
  Більш чутливішим на коригування мінерального живлення виявився гібрид соняшнику ЕС ВЕРОНІКА від компанії Euralis. Коливання даних урожайності гібриду КВС ДРАГОН від застосування різних методів удобрення були менш вираженими, що вказує на стабільність та меншу вимогливість. Це дає підставу стверджувати, що ЕС ВЕРОНІКА більш пластичний гібрид порівняно з КВС ДРАГОН та потребує обґрунтованої системи мінерального живлення для розкриття генетичного потенціалу.
  Найкращий результат за врожайними даними отримали на варіанті з внесенням основного удобрення під глибоке розпушування ґрунту + в рядки при посіві та з двократним позакореневим підживленням бором. Урожайність гібриду ЕС ВЕРОНІКА на цьому варіанті склала 30,2 ц/га, гібриду КВС ДРАГОН – 33,8 ц/га.

Наукові статті у фахових виданнях та матеріали конференцій:

 1. Наукова робота на навчально-виробничій дільниці «Деснянка» студентами спеціальностей «Агрономія» та «Лісове господарство». Виявлено, що посіви пшениці озимої були уражені кореневою гниллю – хворобою коренів і прикореневої частини стебел рослин. При обстеженні листя пшениці виявлено захворювання бурою листковою іржою та борошнистою росою. Мікробні препарати Діазофіт та Поліміксобактерин впливали на зниження поширення та ступеня розвитку хвороб пшениці озимої. Найвищу урожайність зерна пшениці озимої – 48 ц/га було отримано на варіанті з використанням мікробного препарату Поліміксобактерину.
 2. Організація та проведення науково-методичної раді з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності при навчально-методичному центрі ЦО, 30. 11.2010 р., 18.05.2011 р., 25.11.2011р.. Волкогон В.В., Сальник В.П.
 3. Селінний М.М. Особливості регулювання ринку цукру/ Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія1, Економіка: Збірник наукових праць [Текст]. -Чернігів:ЧДІЕУ, 2012.-№4(16).С.33-39.
 4. Селінний М.М. Розвиток біоекономіки // Матеріали IXміжвузівської науково-практичної конференції ЧПБІП МНТУ імені академіка Ю.Бугая. «Економічно-правові і інформаційні перетворення в національній і глобальній економіці». – Чернігів, 25 квітня 2013 р.С. -76-78
 5. Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України.[Текст] / П.Ф.Коваль, Н.О.Алєшугіна, Г.П.Андрєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6 (108). – С 8-84.
 6. В’їзний туризм: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.Ф.Коваль, Н.О.Алєшугіна, Г.П.Андрєєва, О.О.Зеленська та ін. – Ніжин: ТПК “Орхідея”, 2010. – 304 с.
 7. Коваль П.Ф., Андрєєва Г.П. Перспективи розвитку сфери туризму та рекреації в історичних містах // КУТЕП. – 2011.
 8. Корма О.М. Проблеми моніторингу нематодозів в лісових ценозах. //Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Тези доповідей та виступівIV Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013.
 9. Феромонний моніторинг лісових насаджень Чернігівської області [Текст]/Симонов В.Є., Мокрій С.П.,Корма О.М. та ін..//Карантин і захист рослин.-2012.-№12.-С.22-24.
 10. Сигарёва Д.Д., Корма О.М. Видовой состав энтомонематод жуков-ксилобионтов Полесья Украины. //Нематоды естественных и трансформированных экосистем, Петрозаводск. – Петрозаводск: РАН, 2011. – с.107-109.
 11. Корма О.М. Эколого – биологические особенности нематод рода BURSAPHELENCHUS в условиях Полесья Украны/ Актуальные проблеммы лесного комплекса, Брянск.- Брянск: БГИТА, -2012.С. – 144-148
 12. Потоцька С.О. Ілюстрований атлас-довідник голонасінних міста Чернігова. [Наук. ред. О.М. Байрак]. – Чернігів: Золоті ворота, 2009. – 70 с.
 13. Потоцька С.О. Дендрофлора як науково-екологічна, освітня та рекреаційна складова в шкільному курсі біології [Під заг. ред. Ю.О. Карпенка] – Чернігів: Віт-сервіс, 2007. – 72 с.
 14. Потоцька С.О. Сучасний стан зелених насаджень міських територій Чернігівського Полісся та шляхи їх оптимізації (на прикладі м. Чернігова) / С.О. Потоцька // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. [Вип. № 18]. – Луцьк, 2010. – С. 24 – 27.
 15. Потоцька С.О. Сучасний стан дендрофлори урочища “Ялівщина” та шляхи його збереження / С.О. Потоцька // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – [Серія “Екологія. Біологічні науки”]. – Вип. 1, 2009. – Полтава, 2009. – С. 114 – 120.
 16. Потоцька С.О. Природно-географічні, історичні та урбаністичні особливості паркових територій міста Чернігова, їх туристичні і рекреаційні можливості / С.О. Потоцька // Вісник Донецького інституту соціальної освіти. – [Серія “Географія”]. – Донецьк, 2010. – С. 41 – 45.
 17. Потоцька С.О. Сучасна колекція дендрофлори арборетуму агробіостанції м. Чернігова / С.О. Потоцька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Вип. № 152, Ч.1, [Секція “Лісництво та декоративне садівництво”]. – Київ, 2010. – С. 145 – 149.
 18. Потоцька С.О., Карпенко Ю.О. Осередки природної і культивованої дендрофлори міста Чернігова та їх ботаніко-ресурсна та созологічна цінність / Ю.О. Карпенко, С.О. Потоцька: мат-ли Міжнародн. наук. конф. [“Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках”]. – Київ, 2011. – С. 390 – 395.
 19. Потоцька С.О. Дендрофлора міських територій та можливості її вивчення в дисциплінах ботанічного спрямування для підготовки фахівців природничого напряму / С.О. Потоцька: мат-ли V Міжнародн. наук.-практ. конф. [“Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень”] Т. 3.– Волинь, 2011. – С. 281 – 282.
 20. Карпенко Ю.О., Потоцька С.О. Сучасний стан фіторізноманіття урочища “Кордівка” (м. Чернігів) та підходи до його збереження / Ю.О. Кар­пенко, С.О. Потоцька: мат-ли Міжнародн. наук.-практ. конф. [“Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС)”]. – Ніжин, 2011. – Т.3. – С. 281 – 282.
 21. Потоцька С.О. Підходи до оптимізації природно-заповідної мережі міста Чернігова з врахуванням системи охорони дендрофлори / С.О. Потоцька: мат-ли Міжнародн. наук.-практ. конф. [присвячена 20-річчю природного заповідника “Медобори”]. – Тернопіль, 2010. – С. 837 – 841.
 22. Карпенко Ю.О., Потоцька С.О. Засади охорони видів природної та інтродукованої флори шляхом їх культивування і відновлення в системі  ex situ колекцій / Ю.О. Карпенко, С.О. Потоцька: мат-ли Міжнародн. наук.-практ. конф. [“Фіторізноманіття прикордонних територій України, Росії та Білорусі у постчорнобольський період”]. – Чернігів, 2010. – С. 104 – 113.
 23. Потоцька С.О. Участь аборигенної фракції дендрофлори у формуванні системи зеленої зони м. Чернігова / С.О. Потоцька: мат-ли Міжнародн. наук.-практ. конф. [“Каразінські природничі студії” Ювілейна конференція, присвячена 100-річчю професорів Харківського університету О.М. Матвієнко і Ю.М. Прокудіна]. – Харків, 2011. – С. 202 – 204.
 24. Карпенко Ю.О., Потоцька С.О. Колекція роду Spiraea агробіостанції ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка та її видова і ресурсна цінність для озеленення території міста Чернігова / Ю.О. Карпенко, С.О. Потоцька: мат-ли Міжнародн. наук.-практ. конф. [“Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства”]. – Умань, 2011. – С. 66 – 67.
 25. Потоцька С.О. Аборигенна складова дендрофлори зеленої зони міста Чернігова / С.О. Потоцька: мат-ли Всеукр. наук. конф. [“Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки”]. – Київ, 2011. – С. 90 – 92.
 26. Потоцька С.О. Оцінка екологічного стану міста за системою морфометричних показників та ознак голонасінних (на прикладі Picea pungens) / С.О. Потоцька: ІV Всеукр. наук.-практ. семінар [“Навколишнє середовище і здоров’я людини”]. – Полтава: ПНПУ, 2010. – С. 43 – 45.
 27. Потоцька С.О., Зуєва М.О. Особливості рекреаційного навантаження на паркові території міста Чернігова. / С.О. Потоцька, М.О. Зуєва: мат–ли V Всеукр. студ. наук. конф. [“Сучасні проблеми природничих наук”]. – Ніжин, –2010. – С. 104 – 106.
 28. Потоцька С.О., Карпенко Ю.О. Природна дендрофлора Чернігівської області та її використання в озелененні урбанізованих територій регіону / С.О. Потоцька, Ю.О. Карпенко: мат–ли Міжнар. наук.–практ. конф. [“Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі” (присвячена пам’яті видатних вчених‑ботаніків, які працювали в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна]. ‑ Полтава, – 2010. – С. 87 – 89.
 29. Карпенко Ю.А., Потоцкая С.А. Гербарная коллекция Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г. Шевченко и возможности ее использования в научно-исследовательской и учебной работе. /Ю.А. Карпенко, С.А. Потоцкая: мат‑ли междунар. наук.‑практ. конф. [“Проблемы и перспективы преподавания ботанических дисциплін в вузе”]. – Гомель, 2010. – С. 49–55.
 30. Потоцька С.О. Науково-методичні засади створення нової дендрологічної колекції на території агробіостанції міста Чернігова /С.О. Потоцька// Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, [Вип. № 9]. – Луцьк, – 2012. – С. 161 – 167.
 31. Потоцька С.О., Карпенко Ю.О. Підходи до оптимізації природно-заповідної мережі міст Лівобережного Полісся (на прикладі м. Чернігова) /С.О. Потоцька, Ю.О. Карпенко// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. [Сер. Біологія, Вип. № 1 (50)], – 2012. – С. 67 – 71.
 32. Потоцька С.О., Карпенко Ю.О. Чернігівський обласний ботанічний сад: хронологія створення, розвитку, занепаду та відновлення /С.О. Потоцька, Ю.О. Карпенко// Інтродукція рослин. [Вип. № 4], К.: – 2012 – С.
 33. Потоцкая С.А. Особенности лесных природных сообществ города Чернигова / С.А. Потоцкая: мат‑ли II междунар. наук.‑практ. конф. [“Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды”]. – Гомель, Республика Белорусь, 2012. – С. 299–432.
 34. Потоцька С.О. Зелені насадження Чернігова: природно-історичні особливості формування, шляхи збереження та відновлення /С.О. Потоцька, / науково-популярний екологічний журнал. Екологічний вісник. [Вип. № 2 (71), березень-квітень, 2012], К.: – 2012 – С.29-33.
 35. Потоцька С.О. Зелені насадження Чернігова: історія створення, сучасний стан, шляхи збереження та оптимізації /С.О. Потоцька, / “Світ довкілля” Кременчуцький міський екологічний бюлетень. [Вип. № 22 вересень, 2012], К.: – 2012 – С.21-24.

Навчально-методична діяльність кафедри:

 1. Працівниками кафедри підготовлено навчально-методичне забезпечення для спеціальностей 201 “Агрономія”, 205 «Лісове господарство» (навчальні програми, методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських, індивідуальної роботи студента) занять, методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт, методичні вказівки до виконання курсової роботи, методичні рекомендації до виконання та оформлення випускної кваліфікаційної роботи.
 2. <