Кафедра започаткувала свою історію в 1995 році відкриттям спеціалізації «Аграрний менеджмент» і дала імпульс розвитку аграрного факультету. В 2011 р. аграрний факультет реорганізовано в факультет природокористування і туризму, а кафедру – в кафедру природокористування та техногенної безпеки. З вересня 2014 року кафедра в складі ННІ Управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету, кафедру було перейменовано в кафедру аграрних технологій та лісового господарства.

З 01 листопада кафедру перейменовано на аграрних технологій та лісового господарства.

Професорсько-викладацький і науковий склад кафедри природокористування.

Селінний М.М. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри, Андрєєва Г.П. – к.е.н., доцент, Локоть О.Ю. к.с.-г.н., доцент, Корма О.М. – к.б.н., Брайко В.Б. – к.с-г.н., Круподеря Ю.О. – к.с.-г.н., Потоцька С.О. к.б.н, доцент, Канівець В.І. – д.с.-г.н., професор,   Тимошенко О.П. – к.с-г.н., доцент, Чмель О.П. – викладач, Бондар І.М. – викладач.

Викладачі кафедри надають студентам ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

Безпека життєдіяльності та охорона праці, біометрія, ботаніка, декоративне садівництво і квіткарство, дендрологія, загальна екологія, лісознавство, лісова зоологія, лісова селекція, лісова таксація, механізація лісогосподарських та садово-паркових робіт, основи композиції, охорона праці в галузі, охорона праці, недеревні ресурси лісу, технологічні процеси в галузях, урбоекологія та фітомеліорація, цивільний захист.