Кафедра започаткувала свою історію в 1995 році відкриттям спеціалізації «Аграрний менеджмент» і дала імпульс розвитку аграрного факультету. В 2011 р. аграрний факультет реорганізовано в факультет природокористування і туризму, а кафедру – в кафедру природокористування та техногенної безпеки. З вересня 2014 року кафедра в складі ННІ Управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету, кафедру було перейменовано в кафедру аграрних технологій та лісового господарства.

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства входить до ННІ бізнесу, природокористування і туризму Націонольного університету “Чернігівська політехніка”.

Професорсько-викладацький і науковий склад кафедри аграрних технологій та лісового господарства.

Селінний М.М. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри,  доцент, Корма О.М. – к.б.н., Алєшугіна Н.О. – к.е.н., доцент, Брайко В.Б. – к.с-г.н., Круподеря Ю.О. – к.с.-г.н., Потоцька С.О. – к.б.н., Канівець В.І. – д.с.-г.н., професор,  Козар С.Ф. – д.с.-г.н., с.н.с., Кудряшова К.М. – к.е.н., Шевченко Л.А. – к.с.-г.н., Тимошенко О.П. – к.с-г.н., Чмель О.П. – ст.викладач, Бондар І.М. – ст.викладач, Прокопенко Г.М. – викладач, Пархоменко М.М. – завідувач навчально-наукової лабораторії екологічно-сталого природокористування.

Викладачі кафедри надають студентам ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін.

Кафедра забезпечує викладання фахових дисциплін підготовки ЗВО за спеціальностями 201 “Агрономія” та 205 “Лісове господарство”