Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

Вивчення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся

№ 0118U006808

Термін виконання: 04.18 – 12.23

    1. Встановити основні уражуючі фактори, що негативно впливають на урожайність зернових культур.
    2. Дослідити ефективність застосування різних систем захисту.
    3. Оцінити агроекологічний аспект застосування засобів захисту в умовах Полісся.

В умовах, що складались в 2019 році, найкращий потенціал врожайності отримано на варіантах з внесенням Нітроамофоски-М в нормі 4 та 5 ц/га. Порівнюючи варіанти системи удобрення сої на фоні проведення інокуляції, найбільш ефективним виявився варіант з внесенням комплексного добрива у нормі 2 ц/га. Він характеризується більшим приростом урожайності, найвищою масою 1000 насінин та виходом насіння з однієї рослини.

Шляхи підвищення продуктивності деревостанів Сосни звичайної природного походження на перелогових землях.
№ 0120U105295
Термін виконання: 11.20 – 12.23

В ході проведення досліджень будуть опробовані способи підвищення продуктивності самосівних соснових лісостанів на землях, що вийшли з під сільгоспкористування, як лісівничими методами – шляхом введення супутніх листяних деревних та чагарникових порід з підбором оптимального видового складу, так і лісокультурними методами – шляхом підбору оптимального складу мінеральних добрив для покращення живлення деревних порід на виснажених та деградованих ґрунтах.

Дослідження впливу побічних продуктів переробки картоплі на агрохімічні показники ґрунту та продуктивність сільськогосподарських культур

 № 0122U001354  Термін виконання: 11.2021 – 12.2023

 Етапи роботи: 1. Дослідити зміни агрохімічних показників ґрунту за внесення побічних продуктів переробки картоплі. 2. Вивчити особливості формування продуктивності сільськогосподарських культур за внесення в ґрунт побічних продуктів переробки картоплі. 3. Розробити методичні рекомендації з застосування побічних продуктів переробки картоплі в агроценозах. 

Публікаціі НПП:

Шаховніна О.О., Надкернична О.В., Стрекалов В.М., Тимошенко О.П. Біологічні властивості діазотрофа Azospirillium brazilense, виділеного з коренів тритікале ярого // Сільськогосподарська мікробіологія: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів : Сівер-Друк, 2020. – Вип. 32. – С. 48-57.

Кучерявенко О.О., Пиріг О.В., Тимошенко О.П., Дмитрук О.О., Бондар І.М. Способи зниження шкодочинності збудників вірусних хвороб картоплі. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія», 2 (44), 2021. – С. 33-40.

Parkhomenko, М.M., Lychuk, A.I., Butenko, A.O., Karpenko, O.Yu., Rozhko, V.M., Tsyz, O.M., Chernega, T.O., Tymoshenko, O.P., Chmel, O.P. Nitrogen balance in short crop rotations under various systems for restoring sod-podzolic soil fertility. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(2), 72-76. doi: 10.15421/2021_79

https://www.ujecology.com/articles/nitrogen-balance-in-short-crop-rotations-under-various-systems-for-restoring-sodpodzolic-soil-fertility-70433.html

Локоть О.Ю., Селінний М.М., Шевченко Л.А. Агроекологічне  обгрунтування застосування біопрепаратів за вирощування льону-довгунця в умовах Лівобережного Полісся Таврійський науковий вісник. Вип. 121. 2021. С. 67-75.

http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/121_2021/121_2021.pdf

М.М. Селінний, О.В. Тертична,  Г.І. Рябуха,  Н.О. Єременко, Бутурлим ДА. Оцінювання ефективності взаємодії хімічних та біологічних препаратів за передпосівної обробки сої. Агроекологічний журнал. 3 (2021), – С. 6-13. http://ppeu.stu.cn.ua/article/download/211377/211414

Шевченко Л.А., Селінний М.М., Рябуха Г.І., Кудряшова К.М. Вплив передпосівної інокуляції насіння на продуктивність різних сортів пшениці озимої. Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 1(47). 2022. С. 138-143. DOI https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.1.19

Ryabukhа G., Kazak O., Tertychna O., Shevchenko L., Ponomarchuk A. (2022). Indicators of economic efficiency of growing DOMINANT GREENSHELL poultry. Problems and prospects of economics and management, (1(29)), 68-76.

Дем’янюк О.С., Тертична О.В., Кудряшова К.М. Пархоменко М.М., Бутурлим Д.А. Використання пряно-ароматичних культур у вертикальному озелененні // Збалансоване природокористування №2 (2022). – С. 45-54.

http://journals.uran.ua › bnusing › article › view

Дем’яненко Л.В., Тимошенко О.П., Корма О.М., Селінний М.М. ПРОБЛЕМИ АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ЧЕРНІГІВЩИНИ І НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ.   TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference Madrid, Spain (December 27 – 29, 2021)  С.25-30.

Мельников С.В., Корма О.М., Ітченко Д.М. Механізація лісогосподарських та садово-паркових робіт: [Електронний ресурс] : електронний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Мельников, О.М. Корма, Д.М. Ітченко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 4 електрон. опт. диска (DVD+R DL) : кольор. ; 12см.
Корма О.М., Сігарьова Д.Д. Комплекс нематод-ксилобіонтів сосни звичайної Східного Полісся України: особливості екології та біології : монографія / О.М. Корма, Д.Д. Сігарьова. –Чернігів : Десна Поліграф, 2017. -376с. –Бібліогр.: С.347-359.
Корма О.М., Бондар І.М. Основи лісоексплуатації : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 268 с. : іл.
Корма О.М., Андрєєва Г.П. Лісова ентомологія. Лабораторний практикум : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 208с.: іл.
Потоцька С.О., Корма О.М., Ільченко В.М. Оптимізація зелених зон території Чернігівського Полісся на прикладі загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова. Реалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні аспекти : монографія / за заг. ред. М.М. Забаштанського. Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.317-327.
Корма О.М., Чмель О.П. Загальна і сільськогосподарська ентомологія з основами прикладної зоології. Лабораторний практикум : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 296с: іл.
Корма О.М. Загальна і сільськогосподарська ентомологія з основами прикладної зоології : навчальний посібник / О.М. Корма. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 502с: іл.
Корма О.М., Бондар І.М. Основи лісоексплуатації : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 268 с. : іл.
Корма О.М., Андрєєва Г.П. Лісова ентомологія. Лабораторний практикум : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 208с.: іл.

Завершені науково-дослідні теми:

Оптимізація зелених зон територій Чернігівського Полісся № 0116U000005

Мельников С.В., Тимошенко О.П., Дем’яненко Л.В., Шевченко І.М.  Модернізація методів організації та проведення практично-навчального процесу в системі освітніх закладів  на прикладі «шкільного зеленого господарства» Науковий вісник львівського національного лісо-технічного університету Львів : ЛНЛТУ 2017, т. 27, № 5. – С. 179-182.

https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/issue/archive/2

https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2017/27_5/1.pdf

Тимошенко О.П., Кучерявенко О.О., Шевченко І.М., Лисенко А.В. Вертикальне озеленення як фактор покращення екології міського середовища // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» 25-26 травня 2017 року. Біла Церква, 2017. – С. 136-137.

Дем’яненко Л.В., Тимошенко О.П., Мельников С.В., Лисенко А.В., Махов Д. Лісівничо-екологічна оцінка соснових деревостанів РЛП «Ялівщина» м. Чернігова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» 25-26 травня 2017 року. Біла Церква, 2017. – С. 40-41.

https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_mignarod_konf_ozelenen.pdf

Селінний М.М., Корма О.М. Стан лісового господарства Укріїни. Стратегічні напрямки і приорітети трансформаційного поступу України : монографія ННІ бізнесу, природокористування і туризму / за заг. ред. М.М. Забаштанського. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 396-416.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Селінний М.М., Корма О.М. Лісове господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку Modern Economics. №17 (2019) С. 211-217.

https://modecon.mnau.edu.ua/forestry-of-ukraine-current-state/

Тимошенко О.П., Ткаченко Є.Р., Ющенко Б.Ф. Застосування стимуляторів росту та мікробних препаратів при вирощуванні посадкового матеріалу лісових та декоративних культур Реалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні аспекти : монографія / за заг. ред. М.М. Забаштанського. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 338-349.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1934011

Потоцька С.О., Корма О.М., Ільченко В.М. Оптимізація зелених зон території Чернігівського Полісся на прикладі загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова. Реалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні аспекти : монографія / за заг. ред. М.М. Забаштанського. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 317 – 327.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1934011

Olena Andreieva, Oleksandr Korma, Olena Zhytova, Ivan Martynchuk, Anatoliy Vyshnevskyi. Beetles and nematodes associated with wither Scots pines. Central European Forestry Journal. 2020. Vol. 66, №1, P.49-59.

https://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2020/02/Cislo_1_2020_web.pdf

Оптимізація зелених зон територій Чернігівського Полісся: монографія / за заг. ред.. к.б.н. С.О. Потоцької. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 198 с.

http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/23275?locale-attribute=ru

Mohytych V., Klisz  M., Yatsyk  R., Hayda Y., Sishchuk M. Ecological and genetic aspects of distribution of the marginal populations of Swiss stone pine (Pinus cembra L.) in Ukrainian Carpathians. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2019, Vol. 61 (3), 242–246. DOI: 10.2478/ffp-2019-0023 (Гайда Scopus) http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/handle/316497/37766

Raspopina S., Debryniuk Yu., Hayda Yu. Forest plantation productivity – soil interactions within Western Forest-Steppe of Ukraine: effects of pH and cations. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2020, Vol. 62 (4), 233–245. DOI: 10.2478/ffp-2020-0023 (Гайда Scopus) https://sciendo.com/article/10.2478/ffp-2020-0023

Дем’яненко Л.В. Екологічні аспекти лісовідновлення та лісорозведення в умовах Східного Полісся: Зб.матер.міжнар. науково-практ.конф: «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу», 24-25 жовтня 2019 р. Харків, 2019. С. 24-26.

http://internal.khntusg.com.ua/athra/web/browse?value

Дем’яненко Л.В. Інвазії інтродуцентів листяних порід в урбанізованих ландшафтах Східного Полісся / Л.В. Дем’яненко, О.М. Корма, С.В. Мельников// «Інноваційні технології збалансованого природокористування в аграрно-промисловому виробництві»: зб. матер.наук.практ.конф. 24 – 25 березня 2016 р. – Ніжин, 2016. – С. 267 – 271.

http://nati.org.ua/docs/science/2016/Conference_24032016_p001.pdf

Гайда Ю.І., Яцик Р.М. Актуальні проблеми збереження лісових генетичних ресурсів західного регіону України. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., (Тернопіль, 04-05 червня, 2020) [ред.кол.: В.Черняк (відп.ред.) та ін.]; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль, Крок, 2020 – С.12-14.

А.M. Zhezhkun, L.V. Demianenko Current state and productivity of age-old experimental plantations of prof. V.D. Ogievsky in the northeastern part of Ukraine. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2021, Vol. 63 (3), p.195–202.   Дем’яненко Л.В. Перспективи лісорозведення та лісовідновлення в умовах Новгород-Сіверського  Полісся / Л.В. Дем’яненко, А.М. Пивнюк // Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся України. – Н-Сіверський, 2016. – Вип.3 – С. 64 – 71.

Публікації ЗВО

Пономарчук А.П. Застосування мікробних препаратів для боротьби з поширеними хворобами цукрових буряків / А.П. Пономарчук, наук. керівник: О.П. Тимошенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 18-19 березня 2021 року) : збірник тез доповідей. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» 2021. – С. 310-312.

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/ntnd21-p.pdf

Співак Н.О. Вирощування сої за технологією notill // Науковий керівник: О.П. Тимошенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 18-19 березня 2021 року) : збірник тез доповідей. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» 2021. – С. 315-316.

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/ntnd21-p.pdf

Пономарчук А.П. Створення демонстраційної ділянки з ароматними травами // Науковий керівник: О.П. Тимошенко // Матеріали 73-ї науково-технічної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України. – Львів: Видавництво НЛТУ України, 2021. – С. 29-31.

https://zhatk.zt.ua/wp-content/uploads/2021/12/studentskij-zbirnik-2021-ch.1.pdf

Пономарчук А.П., Тимошенко О.П. Ризоктоніоз (Rhizoctonia solani Kuhn) на картоплі. Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професора Б.М. Литвинова (м. Харків, 21-22 жовтня 2021 р.) – Харків: видавництво Іванченка І.С., 2021. – С. 127-130.

Варанкіна Т.М. Тимошенко О.П. Захист картоплі від інфекційних захворювань бактеріальними препаратами / Т.М. Варанкіна, О.П. Тимошенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 18-19 березня 2021 року) : збірник тез доповідей. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» 2021. – С. 297-300.

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/ntnd21-p.pdf

Корнієць А.В., Тимошенко О.П. Вирощування мікрозелені в умовах закритого ґрунту // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 8- 9 квітня 2020 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 417-419.

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/2020-zbirnyk_-novitni-tehnologiyi-2020-8-9-kvitnya-3.pdf

Голуб Наталія, Тимошенко Олена. Селекція берези // Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та варіанти впровадження: збірник наукових праць. Ніжин: НДУ Гоголя., 2021. – С. 9-11.

http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_09122021_p001.pdf

Ткаченко Є.Р. Унікльне явище – топило, що поблизу села нові Боровичі / Науковий керівник: О.П. Тимошенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 18-19 березня 2021 року) : збірник тез доповідей. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» 2021. – С. 317-319.

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/ntnd21-p.pdf

Петренко Д.Ю., Корма О.М. Результати дослідження чорних соснових вусачів на зараженість нематодами роду Bursaphelenchus в ДП «Остерське лісове господарство». Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу та садово-паркового господарства : матеріли 75-ої всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Київ, 23 березня 2021 р.). Київ, 2021. С. 87-88.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/tezi_dopovidey_75-ta_vseukrayinska_studentska_konferenciya_2021.pdf

Черняк М.О., Корма О.М. Перспективи використання в лісовому господарстві ентомопатогенних нематод проти личинок травневого хруща. Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу та садово-паркового господарства : матеріли 75-ої всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Київ, 23 березня 2021 р.). Київ, 2021. С. 92-93.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/tezi_dopovidey_75-ta_vseukrayinska_studentska_konferenciya_2021.pdf

Ющенко Б.Ф., Пархоменко М.М. Сталий розвиток лісових комплексів на територіях регіональних та місцевих коридорів екомережі Чернігівської області. Тези доповідей учасників 75-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу та садово-паркового господарства» (23 березня 2021 року). К.: НУБіП, 2021. С. 28-29.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/tezi_dopovidey_75-ta_vseukrayinska_studentska_konferenciya_2021.pdf

Михайленко Ю.Г., Пархоменко М.М. Природне поновлення лісів на території НВД «Деснянка» – буферна зона для регіонального екокоридору. Тези доповідей учасників 75-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу та садово-паркового господарства» (23 березня 2021 року). К.: НУБіП, 2021. С. 52-53.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/tezi_dopovidey_75-ta_vseukrayinska_studentska_konferenciya_2021.pdf

Ткаченко Є.Р. Обробіток ґрунту у тимчасових розсадниках без корчування пнів. Тези доповідей учасників 75-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу та садово-паркового господарства» (23 березня 2021 року). К.: НУБіП,2021. С. 67-68.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/tezi_dopovidey_75-ta_vseukrayinska_studentska_konferenciya_2021.pdf

Тимошенко О.П., Кучерявенко О.О., Шевченко І.М., Лисенко А.В. Вертикальне озеленення як фактор покращення екології міського середовища // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» 25-26 травня 2017 року. Біла Церква, 2017. – С. 136-137.

Дем’яненко Л.В., Тимошенко О.П., Мельников С.В., Лисенко А.В., Махов Д. Лісівничо-екологічна оцінка соснових деревостанів РЛП «Ялівщина» м. Чернігова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» 25-26 травня 2017 року. Біла Церква, 2017. – С. 40-41.

https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_mignarod_konf_ozelenen.pdf

Дементов І.Ю., Старченко О.М. Сучасний стан ведення лісового господарства України / Науковий керівник: М.М.Селінний // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19 – 20 квітня 2017 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 268-269.

Луценко І.В., Сасько І.А Ліси та лісистість України / Науковий керівник: М.М.Селінний // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19 – 20 квітня 2017 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 276-277.

Чуйко В.П. Перспективи використання плодово-ягідних порід у лісовідновленні / Науковий керівник: О.М. Корма // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19 – 20 квітня 2017 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 288-290.

Шевченко І.М. Селекційні методи в лісовому господарстві / Науковий керівник: Л.В. Дем’яненко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19 – 20 квітня 2017 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 290-292.

https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/Zbirnyk_Novitni_T_2017.pdf

Апецько А. А. Використання ГМО в лісовій галузі / Науковий керівник: О.П. Тимошенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково- практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 11 -12 квітня 2018 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 286-287.

Ничипоренко М. В. Вплив нематод-ризобіонтів на розвиток сіянців в лісових розсадниках / Науковий керівник: О. М.Корма // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково- практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 11 -12 квітня 2018 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 303-305.

Філіпенко А.О., Тимошенко О.П. Отруйні рослини України / А. Філіпенко, О.П. Тимошенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 11 – 12 квітня 2018 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 311-312.

https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/nt18-t.pdf

Баглай А.С. Створення горіхоплідної плантації кедрових сосен / А.С. Баглай, наук. керівник О.П. Тимошенко // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»:збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 683-685.

Земляний О.В. Загальні засади виробництва садивного матеріалу із закритою кореневою системою / Науковий керівник: М.М. Селінний // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 10 -11 квітня 2019 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 334-335.

Тарасенко Н.А Декоративні рослини в ландшафтному дизайні / Науковий керівник: О.П. Тимошенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 10 -11 квітня 2019 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 350-351.

Ткаченко Є.Р. Теоретичні основи щеплення деревних порід / Науковий керівник: О.П. Тимошенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 10 -11 квітня 2019 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 351-352.

https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/ntu19-t1.pdf

Тимошенко О.П., Ткаченко Є.Р., Ющенко Б.Ф. Застосування стимуляторів росту та мікробних препаратів при вирощуванні посадкового матеріалу лісових та декоративних культур Реалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні аспекти : монографія / за заг. ред. М.М. Забаштанського. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 338-349.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1934011

Потоцька С.О., Корма О.М., Ільченко В.М. Оптимізація зелених зон території Чернігівського Полісся на прикладі загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова. Реалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні аспекти : монографія / за заг. ред. М.М. Забаштанського. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 317 – 327.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1934011

Справцев М.О., Тимошенко О.П. Значення зелених зон в житті людини // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 8- 9 квітня 2020 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 429-430.

Солодкий С.М. Значення полезахисних лісових насаджень для суспільства / С.М. Солодкий, наук. керівник: М.М. Селінний // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 8- 9 квітня 2020 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 428.

https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/novteh20-t.pdf

Білий В.М. Вирощування павловнії, як перспективний напрям агролісництва в Україні / наук. керівник: Г.П. Андрєєва // Інноваційні технології бізнесу, природокористування і туризму [Електронне видання] : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 9 квітня 2020 р.) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – С. 216-217.

Горобей Р. В. Причини та заходи боротьби із всиханням сосни звичайної / Р.В. Горобей, наук. керівник: М.М. Селінний // Інноваційні технології бізнесу, природокористування і туризму [Електронне видання] : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 9 квітня 2020 р.) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – С. 226-227.

Маковійчук О.Я. Санітарний стан соснових насаджень / О.Я. Маковійчук, наук. керівник: М.М. Селінний // Інноваційні технології бізнесу, природокористування і туризму [Електронне видання] : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 9 квітня 2020 р.) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – С. 242-244.

Молочко М.О. Інноваційні засоби інтенсифікації вирощування посадкового матеріалу в лісових розсадниках // Інноваційні технології бізнесу, природокористування і туризму [Електронне видання] : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 9 квітня 2020 р.) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – С. 252-256.

https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/itb20-2.pdf

Тема: Дослідження видового складу фітопаразитичних нематод-ксилобіонтів та їх вплив на патологічні процеси в хвойних лісах Поліської зони Чернігівської області № 0112U0003015.

Корма О.М. Еколого-біологічні особливості деревних нематод роду Bursaphelenchus. Збірник матеріалів наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» (11-12 жовтня 2018 р. м. Чернігів) –С.282-285.

Лисенко А.В., Корма О.М. Нематоди-ксилобіонти та їх роль в динаміці чисельності короїдів. Збірник матеріалів наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» (11-12 жовтня 2018 р. м. Чернігів). С.286-291.

Ничипоренко М.В. Вплив нематод-ризобіонтів на розвиток сіянців в лісових розсадниках / М.В. Ничипоренко, наук. керівник О.М. Корма // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» (11-12 квітня 2018 р. м. Чернігів). С.303-305.

Корма О.М. Проблеми моніторингу нематодозів у лісових ценозах. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів (19-20 листопада 2015 р. м.Київ). С.163-164.

Корма О.М. Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження видового складу фітопаразитичних нематод-ксилобіонтів та їх вплив на патологічні процеси в хвойних лісах Поліської зони Чернігівської області» Чернігів – 2014. 82 с.

Скляренко Я.Д. Шляхи підвищення продуктивності деревостанів сосни звичайної / Я.Д. Скляренко // Науковий керівник: Кудряшова К.М. // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціальні аспекти» (22 грудня 2020 р.): тези доповідей. – Чернігів: Національний університет «Чернігівська політехніка» , 2020. – С. 1128-1131.

2021 рік

Ющенко Б. Ф., Пархоменко М. М. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЛІСОВИХ КОМПЛЕКСІВ НА ТЕРИТОРІЯХ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ КОРИДОРІВ ЕКОМЕРЕЖІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ 75-ОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА САДОВОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА» (23 березня 2021 року) К.: НУБіП, 2021 С. 28-29

Михайленко Ю. Г., Пархоменко М. М. ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЛІСІВ НА ТЕРИТОРІЇ НВД ДЕСНЯНКА – БУФЕРНА ЗОНА ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОКОРИДОРУ // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ 75-ОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА САДОВОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА» (23 березня 2021 року) К.: НУБіП, 2021 С. 52-53

Ткаченко Є. Р. ОБРОБІТОК ҐРУНТУ У ТИМЧАСОВИХ РОЗСАДНИКАХ БЕЗ КОРЧУВАННЯ ПНІВ// ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ 75-ОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА САДОВОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА» (23 березня 2021 року) К.: НУБіП, 2021 С. 67-68

Петренко Д. Ю., Корма О. М. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРНИХ СОСНОВИХ ВУСАЧІВ НА ЗАРАЖЕНІСТЬ НЕМАТОДАМИ РОДУ BURSAPHELENCHUS В ДП «ОСТЕРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ 75-ОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА САДОВОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА» (23 березня 2021 року) К.: НУБіП, 2021 С. 87-88

Черняк М. О., Корма О. М. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ НЕМАТОД ПРОТИ ЛИЧИНОК ТРАВНЕВИХ ХРУЩІВ // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ 75-ОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА САДОВОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА» (23 березня 2021 року) К.: НУБіП, 2021 С. 92-93

Бутурлим Д. А. Ландшафти лесових островів у Поліссі Чернігівської області. Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 10-11 квітня 2019 р.) : збірник тез доповідей. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 331–332.